HT HEAT TRANSFER OIL

این روغن، با ویسکوزیته پایین و فرمول ویژه مناسـب برای کارکردهای تا 300 درجه سانتـی گـراد در سیستـم های بستـه و تا 190 درجه سانتـی گـراد در سیستـم های باز می باشد.

• ضریـب انتقـال حرارت بـالا

• پایـداری حرارتـی بالا

• فراریـت کـم

• جلوگیری از تشکیل رسوب

• مقاومت عالی در برابر اکسیداسیــون و خـوردگـی