کنترل و تضمین کیفیت به معنای اطمینان از محصول تولید شده در زمان عرضه به مشتری نهایی چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی می باشد. در این راستا، هر دسته از محصولات قبل از بسته بندی و آماده سازی برای حمل و نقل، در آزمایشگاه متعلق به مجموعه اطلس میکال واقع در محل کارخانه در دو مرحله اصلی مورد بررسی قرار می گیرند. این آزمایشگاه مجهز به جدیدترین دستگاه ها و امکاناتی است که می توان آیتم های کیفی یک محصول را به دقت مورد ارزیابی قرار داد. ضمن اینکه در صورت نیاز مشتری آزمایش های مستقل در آزمایشگاه های خارج از مجموعه نیز انجام پذیر است. در اولین مرحله از کنترل کیفیت ما، کلیه مواد اولیه شامل روغن پایه و مواد افزودنی قبل از تولید توسط این واحد کنترل و تأیید می شوند، و در مرحله دوم، هنگامی که در سالـن تولید محصول نهایی تولید می شود، یک کارشناس مجرب، نمونه ای از هر محصول را در ظرفی که به طور کامل در آزمایشگاه آزمایش می شود، می گیرد و پس از کنترل و تأیید، آن را بعنوان نمونه شاهد در آزمایشگاه بایگانی می کند و در صورت بروز هر گونه شکایت می توان از آنها استفاده کرد. برخی محصولات نیز پس از تولید و هنگام ذخیره در مخازن کنترل و تضمین می شوند، هیچ گل و لای آب در مخزن نمی تواند به طور جدی بر کیفیت تأثیر بگذارد و در صورت یافتن هرگونه مشکل، کل مخزن بازیافت می شود. همچنین این واحد با بازرسی ادواری از نمایندگان خود در سطح کشور و همچنین تحقیق از نمایندگان خارجی خود، در قالب گزارش های دوره ای به مدیران، نتایج را مورد بررسی قرار داده و از صحت محصولات اطمینان حاصل می نماید و تا امروز در صورت کوچکتـرین مورد شکایـت، مورد بررسی فـوری قرار گرفته شده و با اطمیـنان از محصـول تولـید شده و سرافراز از تولید در کنار مشتریان خود ایستـاده ایـم.

  • انجام آزمایشات مستمر در آزمایشگاه شرکت مطابق با استانداردهای جهانی
  • کنترل و پایش اقلام و مواد ورودی
  • کنترل، اندازه گیری و پایش فرآیند تولید
  • شناسایی و ردیابی محصولات
  • کنترل، اندازه گیری و پایش محصول نهایی
  • کنترل محصول نامنطبق